ศาลประกาศเงื่อนไขส่ง-รับคำคู่ความระบบCIOS ลดจำนวนคนมาศาลเลี่ยงโควิด-19

วันนี้ (27 มี.ค.63) นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่าวันนี้ตนได้ออกประกาศด่วนสำนักงานศาลยุติธรรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นส่งและรับคำคู่ความ และเอกสารทางระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม CIOS (ระบบซีออส) เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่เพิ่มมากขึ้น โดยปัจจัยประการหนึ่งที่ทำให้การแพร่กระจายของโรคคือการที่ประชาชนจำนวนมากมารวมกันในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง สำนักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คู่ความโดยไม่ต้องเดินทางมาศาล ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับพันธกิจศาลยุติธรรม ในการอำนวยความยุติธรรมให้มีมาตรฐานสากลแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2561-64 ยุทธศาสตร์พัฒนานวัตกรรมการอำนวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรม ประกอบกับนโยบาย นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกาข้อ 3 นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรมการพิจารณาพิพากษาคดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยคำนึงถึงช่องทางอื่นที่สะดวกและประหยัด สำหรับประชาชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ จึงเห็นสมควรให้มีการให้บริการการยื่นส่งและรับคำคู่ความและเอกสารผ่านระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (ซีออส) ในการนี้สำนักงานศาลยุติธรรมได้ออกประกาศสำนักงานศาลยุติธรรมเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นส่งและรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม และกำหนดขั้นตอนปฏิบัติงานร่วมกับการใช้งานระบบโดยให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมเริ่มให้บริการคู่ความทาง https://cios.coj.go.th ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค.เป็นต้นไป ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดคู่มือและคลิปวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบได้ที่ http://cios.coj.intra